8978. — Άπάντησις εις το υπ' αριθ. 59 άρθρον τής Διαολοαποθήκης. [έν τέλει:] Ρ. Έν Κεφαλληνία Τυπογραφεΐον «Ή Ήχώ». 1862 Είς 8ον, σ. 5. ΙΜΚ-, ΔΑΚ—. #-

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις