8977. — Άπάντησις είς το τελευταΐον παπικόν θέσπισμα περί τής ενώσεως των ανατολικών Εκκλησιών μετά τής Ρωμαϊκής ύπό τοΰ πρίγκιπος Ίακώβου Γ. Πι- τζιπίου. Καθιδρυτοΰ και Γενικοΰ Διευθυντοΰ τής Χριστιανικής 'Ανατολικής Έ[τ]αιρίας. «Και εσται ό λαός ώς ιερεύς». (Ησαΐας Κεφ. κδ'. σ. 2). Έν Βουκορεστίω. Έκ τής Εθνικής Τυπογραφίας τοΰ Στεφάνου Ρασιδέσκου. 1862. Εις δον, σ. 28. Έπΐ τοΰ εξωφύλλου κατάλογος έργων τοΰ Πιτζιπίου. ΓΕΝ. Theol. 2626, ΒΚΧ 7825. 8. -*¦
Ίακώβου&nbsp | Γ. Πι-τζιπίου

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις