8976. — Άπάντησις ΕΙς τον υπέρ της 'Ανατολικής τοΰ Χρίστου Εκκλησίας έναρκτήριον Λόγον τοΰ Καθηγητοΰ τής Λεΰδης Κυρίου Μ. Ν. Κίστ. Ύπό τοΰ Ίερο- διδασκάλου Διονυσίου Σταματιάδου Σαμίου. Χάριν ευγνωμοσύνης κοινής.— €=Εμοί δε μη γένοιτο---------έσταΰρωται». Παΰλος.— Συνετάχθη δε έν Ήλιουπόλει τής Μικρα- σίας το 1862. Είς 8ον, σ. 27. ΓΕΝ Theol. 2595, ΒΚΧ 8592. -*-
Διονυσίου Σταματιάδου Σαμίου

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις