8975.— Άπάντησις είς την ΰπ' άριι^μόν 612 διατριβήν τοΰ 'Ανατολικού Ταχυδρόμου (Courrier d'Orient). ΰπό Δ. Πεταλλίδου Σχολάρχου Ταταυΰλων.Έν Κων- σταντινουπόλει. 1862. Εις δον, σ. 13. ΕΒΕ. Θ. 2622 και 10416, ΒΚΧ 10061. Πρβλ. αριθ. 8972. -Χ-
Δ. Πεταλλίδου

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις