8974. — Άϊΐάντηοις είς την περί εκλογής αρχιερέων διατριβήν τοΰ Δ. Ε. την έκδοθεΐσαν δια της πατριαρχικής εφημερίδος «Ή Όμόνοια,»—Έκ τοΰ στόματος σου κρινώ σε. Λουκάς ιθ', 22. — Έν Κωνσταντινουπόλει, 1862. Εις δον, σ. 40. ΓΕΝ. Theol. 2608. *

Απάντησις εις την περί εκλογής αρχιερέων διατριβήν του Δ. Ε

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις εις την περί εκλογής αρχιερέων διατριβήν του Δ. Ε