8972. — Άντίδοτον όρϋόδοξον είς τον θεοκάπηλον Ίησουϊτισμόν. ήτοι Άπάντησις εις την έν τω 612 αριθμ. τοΰ Άνατολικοΰ Ταχυδρόμου καταχωρισθεΐσαν άνωνυμον διατριβήν. Ύπό Ν[ικοδήμου μητροπολίτου Βοδενών]. Έν Θεσσαλονίκη. 1862 Είς 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. Θ. 450Β , ΓΕΝ. Theol. 2622, ΔΚΟ 2691, ΜΙΘ —. Πρβλ. αριθ. 8975.
Ν[ικοδήμου μητροπολίτου Βοδενών].

Αντίδοτον ορθόδοξον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αντίδοτον ορθόδοξον