8971.— Άνταπάντησις είς την υπό Δ. Ι. Μαυροφρυδου έν τω Γ' τόμω, τεΰχει Γ' τοΰ Φιλίστορος. Δημοσιευθεΐσαν άπάντησιν περί τών ανωμάλων ρημάτων Α. Α. Σακελλαρίου. Έν 'Αθήναις τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου (Όδός Ευριπίδου παρά το Βαρβάκειον Λΰκειον). 1862. ΕΙς 8ον, σ. 35. Πρβλ. αριθ. 8965. ΓΕΝ. Per. 435. -Η-
Α. Λ. Σακελλάριος.

Ανταπάντησις εις την υπό Δ. Ι. Μαυροφρυδου εν τω Γ' τόμω,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανταπάντησις εις την υπό Δ. Ι. Μαυροφρυδου εν τω Γ' τόμω,