8968. — 'Αναφορά τών κατοίκων της επαρχίας Γορτυνίας προς την Έθνικήν Συνέλευσιν εκδιδομένη και εις το γαλλικόν. Τρίπολις. Τΰποις Ίω. Ε. Άθανασιάδου. 1862. Εις 8ον, σ. 39. ΜΔΝΦ τοΰ 1864, αριθ. 22. -*

Αναφορά των κατοίκων της επαρχίας Γορτυνίας προς την Εθνικήν Συνέλευσιν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναφορά των κατοίκων της επαρχίας Γορτυνίας προς την Εθνικήν Συνέλευσιν