8966.— 'Ανασκευή εις το παρά της έν 'Αλεξάνδρεια κακορίζου φατρίας δη- μοσιευθέν άνωνυμον φυλλάδων έπιγραφόμενον Τά έν 'Αλεξάνδρεια. Άνασκευασθέν έν 'Αλεξάνδρεια υπό Γ. Ι. Κυπιάδου. Έν Έρμουπόλει Σύρου 1862. Εις 8ον, ο. 46. Πρβλ. αριθ. 8979 και 9417. ΙΜΚ—, IB 20, 384.
Γ. Ι. Κυπιάδου

Ανασκευή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή