8965. - 'Ανασκευή Εις την εν τώ Γ' Τόμω Τεΰχει Α' τοΰ Φιλίστορος υπό Δ. Ι. Μαυροφρυδου δημοσιευι^εΐσαν βιβλιοκρισίαν τοΰ εγχειριδίου των ανωμάλων ρη- μάτων Άθ. Α. Σακελλαρίου. Άθήνησι, τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Όδός Ευριπί- δου παρά το Βαρβάκιον Λΰκειον). 1862. Εις 8ον, σ. 15. Υπογράφει: Α. Λ. Σακελλάριος. Πρβλ. αριθ. 8971. ΓΕΝ. Per 435. *
Α. Λ. Σακελλάριος.

Ανασκευή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή