8964.- 'Ανασκευή είς τήν έν τεΰχει Ε'. ΣΤ' καί Ζ', τοΰ Ίερομνήμονος βι- βλιοκρισίαν υπό Ν. Σ. ΙΙαπαδοπούλου Καί>ηγητοΰ.—Ό σπείρων φαΰλα, - -θε- ρίσει κακά. Παροιμ. κβ' 8. Όλον τόν θυμόν αύτοΰ---------—κατά μέρος. Αύτ. κίΓ. 11.— Άθήνησι τΰποις Αυγής. 1862. Είς 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. 140 + 2 ά. ά. ΓΕΝ. Gr. Class 5326, ΒΚΧ 8189.
Ν. Σ. ΙΙαπαδοπούλου

Ανασκευή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή