8963. — 'Ανάμικτα συγκείμενα έξ ΰλης ποικίλης, πεζής καί έμμετρου, έρριμέ- νης αφελώς ώς έν χαρτοφυλακειω υπό Ίωάννοο Μ. Ραπτάρχοο. —Ώς ά'ν έχινόποδος ---------ά'νθεα λευκοΐων. (Παρά Πλούταρχο)).— Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου «ό λόγιος Έρμής>. 1862. Είς 8ον, σ. η' + 9 — 198 + 2 ά. α. ΕΒΕ. ΣΥΜΜ. 196" , ΑΑ. *

Ανάμικτα συγκείμενα έξ ύλης ποικίλης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανάμικτα συγκείμενα έξ ύλης ποικίλης