8962. - Άναγνωσματάριθν Νέον Μεθοδικιότερον και Διδακτικώτερον. Τυ- πογραφεΐον Δωδώνης Έν Ίωαννίνοις 1862. Είς 12ον, σ. 108. Τον πρόλογον υπογράφει : Άναστ. ϊακελλάριος. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 1000. *

Αναγνωσματάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναγνωσματάριον