8960. — Άναγινώσκομεν εις την έν Αονδίνα) έκδιδομένην σπουδαίαν εφημε- ρίδα «Τα Ημερήσια Νέα» [κάτω:] Έν Ζακΰν&ω 17/29 Νοεμβρίου 1862. Τυπογραφεΐον ο Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Μφ. 0.28 Χ 0.43. 'Αναδημοσιεύεται επιστολή τοΰ Edward Η. Freeman. ΛΖ—. *
Edward Η. Freeman.

επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. επιστολή