8959. - 'Αμαλία Μανσφιέλδου έκ τοΰ Γαλλικού υπό * * * Έν Κων- σταντινουπόλει έκ τοΰ τυπογραφείου Ε. Λαζαρίδου. 1862. Εις 8ον, σ. 34.1. Κουμανούδης 3, 55. *
* * *

Αμαλία Μανσφιέλδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αμαλία Μανσφιέλδου