8958.- 'Αμαλία Μανσφιέλδου. Έκ τοΰ Γαλλ(κοΰ υπό * * *  Έν 'Αθή- ναις Τΰποις «Απόλλωνος». 1862. Εις 8ον, σ. 343 + 1 ά. ά. ΦΣΠ —, ΛΔΜ —.
*&nbsp | * *

Αμαλία Μανσφιέλδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αμαλία Μανσφιέλδου