8957. - 'Αλληλογραφία τοΰ Επισκόπου Κράγλιεβιτς καί τίνων υψηλών αυστριακών ύπουργηματιών [έν τέλει:] Κέρκυρα τη 21 'Απριλίου 1862 Τυπογρα- φεΐον Ίο ν ία. Εις 8ον, σ. 38, ίταλιστί και ελληνιστί. 'Αλληλογραφία τών ετών 1818 και 1819 τοΰ ορθο- δόξου επισκόπου Iteiiedetto Craglievich έν Δαλματία μετά διαφόρων. Έξ αυτής διαφαίνεται ή απόπειρα τούτου, δπως τό ποίμνιον του αποστατήση έκ τοΰ ορθοδόξου δόγματος. ΒΚΧ 7812. 2. *
Επισκόπου Κράγλιεβιτς

Αλληλογραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αλληλογραφία