8954. — 'Ακολουθία τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος, Φανουρίου τού νεοφα- νούς, δστις έγνώσθη περί που το αφ'. 1500 έ'τος από Χριστού. Έν μηνι Αύγουστου, κζ' 27. Ύπό Άναγνώστου Τελωνοΰ. Έν Ερμουπόλει, Σύρου τύποις Μ. Π. Περίδου. 1862 Εις 8ον, σ. 16. Petit 237. *
Άναγνώστου Τελωνοΰ

Ακολουθία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος, Φανουρίου του νεοφανούς,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος, Φανουρίου του νεοφανούς,