8953. — 'Ακολουθία τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου ψαλλομένη τη κ' τού 'Οκτωβρίου μηνός. Έκ τής ιεράς μονής τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος τοΰ αγίου "Ορους. Άντιγραφέν έκ τοΰ πρωτοτύπου παρά τού έν ίερομονάχοις κ. Γενναδέοο ΕύΟ·ί>μίοο αδελφού τής άνω μονής τω 1821, εκδίδεται δαπάνη τοΰ υποτακτικού αυτού Αντωνίου Βενιέρη. Έν Μυκόνφ τη κ' Σεπτεμβρίου α.ω.ξ'.β'. Εις 8ον, σ. 38. Petit 15.

Ακολουθία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου ψαλλομένητη κ' του Οκτωβρίου μηνός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου ψαλλομένητη κ' του Οκτωβρίου μηνός