8951· ^ 'Ακολουθία και βίος τοΰ τυράννου "Οθωνος άδομένη εις την έλλη- νικήν έπανάστασιν της 11 'Οκτωβρίου τοΰ 1S62. Εκδοθείσα ύπό Β. Π. Σεκοποόλου — "Η 'Ελλάς τύν είπε φύγε--------ώς ό Κάιν ώχριών. Σούτσος.— Έν Πάτραις εκ της τυπογραφίας Α. Σ. Αγαπητού. 1862. Εις 8ον, σ. 16. ΓΕΝ. Κ. G. 395 -*

Ακολουθία και βίος του τυράννου Όθωνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία και βίος του τυράννου Όθωνος