8950. - Άκολουθίαι και μαρτυρία των αγίων ενδόξων τεσσάρων νέων όσιο- μαρτύρων Ευθυμίου, Ιγνατίου, Άκακίου και 'Ονούφριου, των εν τοις έσχάτοις καιροϊς υπέρ Χρίστου άθλησάντων, συγγραφέντα ύπό Όνουφρίου τοΰ Ίβηρίτου. Τούτοις προσ- τίθενται και οι Βίοι καί αί Άκολουθίαι τών νεομαρτύρων Γεωργίου τοΰ Χιουπολίτου και Θεοδώρου τοΰ Βυζαντίου. Εκδίδονται δέ ύπό Άκακίου, Μοναχού Προδρομίτοτ*. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου «Ή φιλόμουσος Λέσχη». (Έν όδω Αθηνάς αριθ. 257). 1862 Εις 8ον, σ. 240. ΕΒΕ. Θ. 139, ΒΠΘ 35699. *
Όνουφρίου τοΰ Ίβηρίτου.

Ακολουθίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθίαι