8949·— 'Ακολουθία ιερά εις τήν Μετάστασιν τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας. Έκδίδοται κελεύσει τοΰ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τών "Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Κυρίλλου. Έν Ίεροσολίμοις, έκ τοΰ τυπογραφείου τοϋ Π. Τάφου. ΑΩΞΒ'. Εις 8ον, α 11 α. ά. + 42. ΜΑΠ —, ΜΙΒ 2087.

Ακολουθία ιερά εις την Μετάστασιν της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία ιερά εις την Μετάστασιν της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.