8948. - Αί τελευταΐαι ήμέραι τοϋ Άλή - Πασά ύπό Κ. Ράμφου. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας τών τέκν. Άνδ. Κορομηλά. 'Οδός Έρμου, Πλατεία 'Ανακτόρων, 'Aou">. 1. 1862. Εις 8ον, φ. ά.ά. 1 + σ. β' + β' + 272. ΔΑ 996, ΑΑΣ. Ν. 98. *
Κ. Ράμφου

Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή - Πασά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή - Πασά