8947.— Αισώπου μΰθοι ήθικώτατοι εϊς άπλήν φράσιν νεωστί εκδοθέντες. Έν Βενετία 1862. Εις 32ον, ο. 108. ΕΤΒ 55. *
Αισώπου

μύθοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. μύθοι