8946. — Αισώπου μύθοι εις την καθομιλουμένην γλώσσαν, ύπό Δ. Etpijvt6ot>. Έκ τοΰ τυπογραφείου Έρμου, κατά τήν όδόν Εύριπίδου. 1862. Πρβλ. έξώφυλλον φύλλου 303 Πανδώρας.
Αισώπου

μύθοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. μύθοι