8945.-Αί περιπέτειαι τοϋ φίλου πλοιάρχου Ίστόρημα ύπό Λυκούργου Ν. Νικολοπούλου. — Αι μυθιστορίαι παριστώσιν--------και ψεύδη. (Michel Masson)— Έν Καλάμαις, Τΰποις Δαμιανού Δημητριάδου. 1862. Εις 8ον, α. 64. ΒΠΘ 5728, ΛΕΥ-, ΔΑΚ , ΚΔ -.
ΛυκούργουΝ. Νικολοπούλου

Αι περιπέτειαι του φίλου πλοιάρχου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι περιπέτειαι του φίλου πλοιάρχου