8943. - Αί έκλογηϊ 'Ιθάκης, [έν τέλει:] 'Αθήναι τή 1 Φεβ. 1862 έ. ελλ. Τυπογραφεΐον «Ερμής». Μφ. 0.21 χ 0-28. Λίβελλος κατά τών βουλευτών Πήλλικα και Πα'ίζη. *

Αί έκλογαί Ιθάκης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αί έκλογαί Ιθάκης,