8942.- Α'. 'Ιανουαρίου. Νέον "Ετος 1862 Ό καθαριστής τών δρόμων. Μφ. 0.24 Χ Ο.ίΠ. Στίχοι. 'Αρχ. Ή καϋαριότης είναι δέν τό αγνοεί κανείς, - - - IB, 90. *

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.