8941.- 'Αθήναι τή 19/31 'Ιανουαρίου 1862. Εις 8ον, σ. 55. Τον πρόλογον υπογράφει: βρααόβοολος Ζ. 'Αργυρόπουλος.— Κατά τοΰ Όθω- νος. ΓΕΝ. Κ. G. 51. -*

Αθήναι τή 19/31 'Ιανουαρίου 1862.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αθήναι τή 19/31 'Ιανουαρίου 1862.