8939. — 'Αγόρευσις τοΰ Γραμματέως τής Γερουσίας Ίππ. ΙΙέτρου Βράϊλα Άρμενη κατά τήν συνεδρίασιν τής 'Ιονίου Βουλής τής 24/6 Μαΐου 1862. (Έκ τοΰ αριθ. 210 τοΰ «Παρατηρητοΰ» τής Κέρκυρας) Έν Κέρκυρα τυπογραφεΐον Ίονία Σ. και Α. αδελφών Κάων. 1862 Εις 8ον μικρόν, σ. 28. ΕΒΕ. ΟΚΕ. 971, ΓΕΝ. Geogr. 3396. -Χ-
ΙΙέτρου ΒράϊλαΆρμενη

Αγόρευσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγόρευσις