8938.- 'Αγόρευσις τοΰ βουλευτοΰ Λευκάδος Δρος Ίωάννου Mαρίνου προς την Ίόνιον Βουλήν Κατά την συνεδρίασιν τής 30 'Απριλίου 1862 ε.ε. επί τών προ- τάσεων τών κ.κ. Λομβαρδού, Βαλαωρίτου και Φωκά. Περί έπιχαρακτηρίσεως πάσης προς συνταγματικήν μεταρρΰθμισιν προσπάθειας. Έκδίδοται αύθορμήτω συνδρομή διαφόρων Λευκαδίων έν Κέρκυρα διαμενόντων. Κέρκυρα. Τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυ- ρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων. 1862. Εις 8ον, σ. 22. EBB. Π. Ε. 933°κ, ΓΕΝ, Geogr. 3393, IEEE 979. -Χ-
Ίωάννου Mαρίνου

Αγόρευσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγόρευσις