8937. — ΆγΌρευσις τοΰ βουλευτού Ζακύνθου Δ.ρος Κωνσταντίνου Λομβάρδου έντή'Ιονίω Βουλή Κατά την συνεδρίασιν τής 20 Μαρτίου 1862 Προς υποστήριξιν τής υπό τής Βουλής παραδεχθείσης 'Απαντήσεως εις τον λόγον τοΰ Άρμοστοΰ Και προς ανασκευή ν Τής κατά την αυτήν συνεδρίασιν άγορεΰσεως τοΰ προέδρου τής Βουλής, Ύποστηρίξαντος Τα ύπό τής Βουλής απορριφθέντα άλλα δΰω σχέδια 'Απαντήσεως. (Έκ τών αριθ. 208 209 τής Νέας Εποχής). Οι Ριζοσπάσται Κέρκυρας τοις άδελφοις Έπτανησίοις. Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Έρμης 'Αντωνίου Τερζάκη. 1862 Εις 8ον, σ. 22. ΓΕΝ. Geogr. 3399, ΔΒΚ —, IB 31, 1753. -Χ·
Κωνσταντίνου Λομβάρδου

ΆγΌρευσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΆγΌρευσις