8935.— 'Αγίους Νόμους, [κάτω:] Έκ τής τυπογραφίας ή Αυγή. Μφ. 0.31 x 0.47. Έν Ζακΰνθφ tfj 28 Νοεμβρίου 1862. ΛΖ —. *
Ιωάννης Άρώνης.

Αγίους Νόμους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγίους Νόμους