8934. — "Αγγελος Δ. Καππώτας τοις μαθηταΐς τοϋ βασιλικοί γυμνασίου Πα- τρών. Έν Πάτραις, τυπ. Π. Εύμορφοποΰλου και Π. Δημητριάδου (παρά τή πλατεία "Οθωνος) 1862. Εις 8ον, σ.-Ί5. ΦΣΠ-, ΔΑΚ-. *
Αγγελος Δ. Καππώτας

τοις μαθηταίς του βασιλικοί γυμνασίου Πατρών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. τοις μαθηταίς του βασιλικοί γυμνασίου Πατρών.