8932·- 'Αγγελία. Έν Μιτυλήνη τή 9 Νοεμβρίου 1862. Μφ. Περί εκδόσεως μεταφράσεως τών Βίων τοΰ δώδεκα ρο>μαίων αυτοκρατόρων τοΰ Σουε- τωνίου, κατά Γ. Βαλέταν, έν ΑΙΒ 96, ϊσως ύπό Μιχ. Γριμάνη. *
Μιχ. Γριμάνη.

Αγγελία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγγελία