8930. — Ψαλτήριον τοϋ Προφήτου και Βασιλέως Ααοίδ μετά τών εννέα ωδών καί της ερμηνείας, δπως δει στιχολογεΐσθαι τό ψαλτήριον έν δλω τω ένιαυτώ. Έν Βε- νετία εκ τοΰ ελληνικού τυπογραφείου τοΰ αγίου Γεωργίου. 1861 Εις 8ον, σ. 200. -*

Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών καί της ερμηνείας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών καί της ερμηνείας,