8928. - Χρηστοήθεια προς χρήσιν τών παίδων. 'Υπό Β. Α. Ά-θήνησι, τυ- ποις Π. Α. Σακελλαρίου (οδός 'Αχαρνών ό'πισθεν τοϋ Ταχυδρομείου) 1861. Πρβλ. έξώφυλλον 345 τοΰ 1864 της «Πανδιόρας». ¦#·
Β. Α.

Χρηστοήθεια προς χρήσιν των παίδων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χρηστοήθεια προς χρήσιν των παίδων