8926·— 1861. Νέον έτος [κάτω:] Ό διανομευς τοΰ Σημαιοφόρου. Μφ. 0.23 χ 0.31. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι