8921. - Φυσική προπαΐδεία ήτοι στοιχειώδεις και βιοφελεΐς γνώσεις έκ τής φυσικής, χημείας και γεωλογίας εις χρήσιν τών διδασκομένων υπό Αναστάσιου Κων- σταντινίδου. Έν Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας 1861. Είς 8ον, φ. 2 ά. ά. + ο- δ' + 260. ΕΒΕ.Φ.Ε. 1485, ΒΚΧ 5165. *
Αναστάσιου Κων-σταντινίδου

Φυσική προπαίδεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυσική προπαίδεια