8920. - Φυλλάδιον κατά γυναικών έν γένει, Κυριωτέρως δε κατά πονη- ρών και ήιΊικώς μοχθηρών γυναικών. Συντεθέν μεν Δια στίχων πολιτικών ομοιοκατά- ληκτων κατά το 1830 έτος παρά τίνος έν μακάρια τή λήξει γενομένου Άρχιμανδρίτου Άγιοταφίτου Πνευματικού μου Πατρός 'Αγαπητού τοΰ Κώου Εκδοθέν δε είς τΰπον νΰν το πρώτον, δαπάνη τοΰ έν Φιλιππουπολει ιδιορρύθμου άπλοελληνικοΰ διδασκάλου του και μουσικού Γεωργίου Παπά Κ[ωνσταντίνου]. Μετά μιας δια Στίχων Επιστολής. Έν Αθήναις. Τυποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. 1861. Εις 8ον, σ. δ' + 33. ΒΒ—. Πρβλ. Κ. Θ. Δημαρά, έν π. 'Ελληνικά, παράρτ. άρ. 4 (1953) 171 σημ. 2. *

Φυλλάδιον κατά γυναικών εν γένει, Κυριωτέρως δε κατά πονηρών και ηθικώς μοχθηρών γυναικών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυλλάδιον κατά γυναικών εν γένει, Κυριωτέρως δε κατά πονηρών και ηθικώς μοχθηρών γυναικών