8918. — Φυλλάδιον Ζ'. Συνέχεια τοϋ ΣΤ', φυλλαδίου Δι ου δημοσιεύονται έγγραφα επί τής πολυθρυλλήτου Δίκης τοΰ κ. Δ. ρ Βαπτιστοϋ Σ. Άννίνου. Καϊ τής κ. Θεοδώρας Τ. Μπασια. Έφ' ών αποδεικνύεται έπΐ πλέον ή πραγματική κακοπιστία και αισχροκέρδεια τοΰ δικηγόρου 'Ιωάννου Σκαλτσούνη. Και των πελατών αΰτοϋ Τ. Μπασια. Έν Κεφαλληνία. Έκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Κεφαλληνία». 1861 Εις 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. ζ' !- 92 γ 3 ά. ά. ΕΒΕ—, ΓΕΝ. Geogr. 3578. *

Φυλλάδιον Ζ'.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυλλάδιον Ζ'.