8916. - Φθινοπωρινά φύλλα ήτοι διάφορα ποιήματα Φιλίππου Ι. Λούζη; Δεκανέως τοΰ ίππικοΰ. Έκδον>έντα δαπάνη. Π. Β. Μωραϊτίνη. Έν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου, Π. Β. Μωραϊτίνη. 1861. Εις 16ον, σ, 01 + φ. 1 ά. ά. ΦΣΠ , ΔΑΚ —. *
Φιλίππου Ι. Λούζη

Φθινοπωρινά φύλλα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φθινοπωρινά φύλλα