8915. - Ύπουργεΐον Οικονομικών 'Απολογισμός τών εξόδων τής χρήσεως 1859. 'Αθήναι, Βασιλική Τυπογραφία. 1891. Εις 4ον, σ. 113. ΕΒΕ. ΟΚΕ. 485, ΤΕ 2332, ΓΧ-. -Η-

Υπουργείον Οικονομικών Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως1859.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Υπουργείον Οικονομικών Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως1859.