8914. — Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης. Διαχείρισίς τής ποινικής δικαιοσύνης τών δικαστηρίων έν γένει τοΰ Κράτους κατά το έτος 1858 'Αθήναι, εκ τοΰ Βασιλικού Τυ- πογραφείου 1861. ΕΙς 4ον, σ. η' + 91, μετά πινάκων. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 776, ΓΕΝ—. *

Διαχείρισις της ποινικής δικαιοσύνης των δικαστηρίων έν γένει του Κράτους κατά το έτος 1858

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαχείρισις της ποινικής δικαιοσύνης των δικαστηρίων έν γένει του Κράτους κατά το έτος 1858