8910. — Τών γερόντων το μάθημα. Κωμωδία εις πράξεις τρεις. 'Υπό Χ. Σ. Έν Κωνσταντινουπόλει. "Εκ τοΰ τυπογραφείου Ε. Λαζαρίδου. 1861. ΕΙς 8ον, α. 48. ΓΒ-. *
Χ.Σ.

Των γερόντων το μάθημα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Των γερόντων το μάθημα.