8909· — Τρία έγκώμεια ήτοι Εις την τοϋ Χρήστου Γέννησιν, εις τών "Αγιον Βασίλειον και εις τα Θεοφάνεια. Εκδοθέντα υπό Ν. Α. Πολλάνη. Έν Κεφαλληνία. Τυπογραφεΐον «ή Ήχώ» Πέτρου Ν. Πολλάνη 1861. Εις 8ον, σ. 8. Στίχοι. ΛΑΚ — . *

Τρία εγκώμεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τρία εγκώμεια