8907. - Τοΰ Κουτρούλη ό γάμος. Κωμωδία ύπό Α. Ρ. Ραγκαβή. (Κατά δε τήν πρώτην έ'κδοσιν τοΰ έτους 1845 ύπό Χρ^στοφάνοος Νεολογίδοο.) Έκδοσις τρίτη άναθεωρηθεΐσα. Έν 'Αθήναις, τΰποις Διονυσίου Κορομηλά. 1861. Εις 8ον, σ. 117 + 2 ά. ά. Πρβλ. άριΦ. 4259. Ή β' έ'κδοσις τφ 1856. ΕΒΕ.Ν.Φ. 962D.
Α. Ρ. Ραγκαβή.

Του Κουτρούλη ό γάμος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Του Κουτρούλη ό γάμος