8906. - Τοΰ ένάγίοις Παιρός ημών Γρηγορίου Άρχ. Θεσσαλονίκης, τοΰ ΙΙαλαμά. Όμιλίαι KB'. Αίς προσετέι^ησαν "Ο τε έπιστολιμαΐος Λόγος προς Ίωάννην και Θεό- δωρον τους φιλοσόφους και τέσσαρες Εύχαί. Έξ απογράφου τής έν Θεσσαλονίκη Ελ- ληνικής Σχολής. Νΰν πρώτον εκδίδοντος Σοφοκλέους Κ. τοΰ έξ Οικονόμων Ίατροΰ και χειρούργου, Συνέδρου τής Άθήνησιν 'Ιατρικής Εταιρίας, Εταίρου τής έν Μαδρίτη 'Ακαδημίας τών ιατρών και χειρουργών κτλ. Άθήνησι. Τΰποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (Παρά τή όδώ 'Αχαρνών αριθ. 302). ΑΩΞΑ. Εις 8ον, σ. κα' + 1 ά. ά. + 352. θ. 5473, ΓΕΝ. Theol. 1526. *
Γρηγορίου Άρχ. Θεσσαλονίκης, τοΰ ΙΙαλαμά.

Ομιλίαι KB'.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλίαι KB'.