8903. - Τό όνειρον τοΰ Σουλτάνου, αί Ελληνίδες και ό Φαλλμεράϋερ και μονωδία ενός Πασσά ποιήματα Ίωάννου Καρασούτσα. Έν 'Αθήναις, τΰποις Κ. Άν- τωνιάδου. Όδός Περικλέους, 'Αριθ. 226. 1861. Εις 8ον, σ. β' +15. ΒΠΘ 5Ϊ16, ΒΚΧ 1459. *
Ίωάννου Καρασούτσα.

Το όνειρον του Σουλτάνου, αι Ελληνίδες και ό Φαλλμεράϋερ και μονωδία ενός Πασσά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το όνειρον του Σουλτάνου, αι Ελληνίδες και ό Φαλλμεράϋερ και μονωδία ενός Πασσά