8902.— Τό νέον έτος 1861. Ό Λιανομεύς τοΰ Παρατηρητοΰ προς τους Συν- δρομητάς. [κάτω:] Τυπ. Ίονία. Μφ. 0.22 Χ 0.29. Στίχοι. IEEE—. *

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.